Dernek Tüzüğü

SURDER SAĞLIK ÜRÜNLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışıma Alanı

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi*

1.1- Derneğin Adı: Sağlık Ürünleri Derneği’dir.

Derneğin Türkçe olarak kısaltılmış adı SURDER’dir.

1.2- Derneğin Merkezi: İstanbul’dadır.

Madde 2- Derneğin Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Biçimi

Derneğin Amacı

2.1- Dernek üyeleri Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlık’larına bağlı kurum ve kuruluşlardan izin almış, insan sağlığını ilgilendiren reçeteli, reçetesiz, tıbbi farmasötik ilaçlar, gıda takviyeleri, bitkisel ürünler, homeopatik ürünler, tıbbi cihazlar, kozmetik ve dermokozmetik ürünler ile medikal tabir edilen diğer sağlık ürünlerini ithal ve veya imal eden gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu amaçlara destek veren firma ve ya kişiler yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilebilir.

2.2- Dernek; üyelerinin temsil ettiği şirketlerin ortak sorunlarının çözümü, Sağlık ve Tarım Bakanlıkları ve diğer devlet kuruluşları nezdinde temsil etmeleri, üretim malzeme tedariklerinde ortaklaşa hareket etmeleri gibi değişik konulardaki ortak sorunlarına çözüm arayışları bulmak ve çözüm getirmek, bir sivil toplum örgütü olarak mesleki alanlarda güç birliği oluşturmak, üyeler arasında mesleki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak

2.3- 2.1’de bahsedilen konularla ilgili üretici ve-veya ithalatçı firma temsilcilerinin kendi aralarında, temel müşterisi olan eczanelerle ticari ve sosyal alanda işbirliği içinde olmak, ayrıca 2.1’de bahsedilen konularla ilgili sektörel derneklerle işbirliği içinde bulunmak.

2.4- Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

1. Dernek üyelerinin Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi resmi kurumlar ve derneğin faaliyet alanı ile ilgili kuruluşlar nezdinde temsil edilmesini sağlamak,

2. Dernek üyelerinin haklarını korumak için gerektiğinde yasal yollara başvurmak, açılacak veya açılmış bulunan davalarda dernek üyelerini temsil ederek üyelerin haklarını savunmak, gerektiğinde bu davalarda taraf olarak yer almak,

3. Dernek faaliyetlerinin etkileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

4. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisiler kurmak ve bunları tefriş etmek,

5. Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçlar için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

6. Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak,

7. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayrimenkul, demirbaşlar satın almak,

8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

9. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

11. Amacın gerçekleştirilmesi için bağış ve yardım kabul etmek

12. Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

13. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

14. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımlarda bulunmak,

15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

16. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

17. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

18. Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon çatısı altında birleşmek,

19. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmaktır,

İKİNCİ BÖLÜM

3- Üyelik Koşulları, Üyeliğin Sona Ermesi ile Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

3.1- Üyelik Koşulları ve Derneğe Üye Olma

3.1.1- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek ve tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

3.1.2- Dernek üyeliğine 2.1’de belirtilmiş olan konularla ilgili gerçek veya tüzel kişiler kabul edilir.

3.1.3- Derneğin amaçlarına hizmet etmek için, uzmanlık alanlarında destek veren gerçek veya tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğine kabul edilirler. Uzmanlık alanında destek veren mevcut ve yeni üyelerin üyelik aidatları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu üyelerin aidatları Yönetim Kurulu kararıyla diğer üyelerden alınan aidatların belli miktardaki oranında (örneğin 1/3’ü gibi) alınabilir.

3.1.4- Derneğe üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır. Üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.

3.1.5- Başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişinin başvurusu kabul edildiği takdirde, üyenin ismi karar defterine kaydedilir.

3.1.6- Buna mukabil derneğin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik fiili ve karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi*

Madde 4- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

4.1- Dernek Üyeliğinin Kendiliğinden Kaybı

Derneğe üye olmak için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

4.2- Dernek Üyeliğinden Çıkma

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden çıkma talebi çıkmak isteyen üye tarafından yazılı olarak yönetim kuruluna iletilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Dernek üyeliğinden ayrılan üye, ayrıldığı ana kadar derneğe olan borçlarından dolayı sorumludur.

4.3- Dernek Üyeliğinden Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri:

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Mazeretsiz olarak dernek faaliyetlerine kayıtsız kalmak, oluşturulan çalışma gruplarına ve toplantılara katılmamayı ve destek olmamayı alışkanlık haline getirmek

4- Altı ay süresince aidat borcunu ödemeyen üyelerin yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını sonraki üç ay içinde ödememesi,

5- Derneğin onuruna ve itibarına gölge düşürecek davranışlarda bulunmak,

6- Rüşvet, zimmet gibi suçlardan hüküm giymek veya hüküm giymiş olmak,

7- Dernek üyesi olması ilgili yasalar ile veya mahkeme kararı ile yasaklanmış olmak,

8- Kanunda yasak olarak belirtilen dernekleri kurmak veya idare etmek suçu nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmak,

9- Herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş 5 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olmak,

10- Dernek organlarınca alınan kararlara uymamak,

11- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

4.3.1- Yukarıda belirtilen şartlardan birine sahip olduğu belirlenen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

4.3.2- Dernek üyeliğinden çıkarılan kişinin dernek genel kuruluna itiraz etme hakkı vardır.

4.3.3- Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

4.3.4- Onursal üyeler disiplin kurulunun kararı ve yönetim kurulunun onayı ile üyelikten çıkarılabilir.

Üyelerin Hakları ve Yükümlülükleri

Madde 5- Üyelerin Hakları

5.1- Bütün dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Üyeler arasında eşitsizliği bozacak, ayrımcılığa neden olacak, bazı üyelere ayrıcalık tanınmasına yol açacak hükümler dernek tüzüğüne konulamaz ve dernek organlarınca bu yönde kararlar alınamaz.

5.2- Her üye dernek faaliyetlerine ve dernek yönetimine katılma hakkına sahiptir.

5.3- Her üyenin genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

5.4-Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirileceği kişi tüzel kişi adına oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

5.5-Onursal üyelerin oy kullanma hakkı yoktur.

Madde 6- Üyelerin Yükümlülükleri

6.1- Her üye genel kurul tarafından belirlenecek derneğe giriş ve-veya aylık aidat ücretlerini zamanında ödemekle yükümlüdür.

6.2- Her üye dernek tüzüğüne ve dernek organlarınca alınan kararlara uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdür.

6.3 Her üye derneğin amacına uygun davranmak, derneğin amaçlarını gerçekleştirmesini güçleştirecek veya engelleyecek davranışlardan kaçınmak, derneğin onur ve şerefini korumakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Madde 7- Derneğin Organları;

· Genel kurul,

· Yönetim kurulu,

· Denetim kurulu

· Disiplin kuruludur.

Genel Kurul

Dernek Genel Kurulunun Oluşması, Görev ve Yetkileri, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Müzakere Usulü

Madde 8- Genel Kurulun Oluşumu

8.1- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organıdır.

8.2- Genel kurul, derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Madde 9- Genel Kurulun Toplanması

9.1- Olağan Genel kurul 2 yılda bir yönetim kurulunun belirleyeceği gün ve saatte, yönetim kurulu tarafından belirlenen yerde toplanır. Genel kurul EKİM ayında yapılır.

9.2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli görüldüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

9.3- Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağırılır.

9.4- Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 10 – Çağrı Usulü

10.1- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı veya elektronik posta suretiyle duyuru yapılır.

10.2- Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

10.3- Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

10.4- Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 11- Toplanma ve Karar Usulü

11.1- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır

11.2- Tüzük değişikliği ve derneğin feshi konularının görüşüleceği genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır;

11.3- Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

11.4- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

11.5- Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

11.6- Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

11.7- Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

11.8- Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması genel kurul başkanına aittir.

11.9- Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

11.10- Genel kurulda kararlar açık oylama usulü ile oylanır. Ancak yönetim denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama veya açık oylama usulü ile yapılır. Gizli oylama, genel kurul başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık olarak dökümü ve sayımının yapıldığı oylamadır. Açık oylama genel kurul üyelerinin el kaldırması yöntemiyle yapılır.

11.11- Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

11.12- Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki hukuki işlem ve uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

11.13- Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

11.14- Yönetim kurulu, genel kurul kararlarının bir örneğini bütün üyelere gönderir.

Madde 12- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

12.1- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim, denetim kurulları ve disiplin kurulu raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Üyelik aidatı ve üyeliğe kabul ücretinin belirlenmesi,

6. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması ve gerektiğinde yasal işlemlerin başlatılması,

7. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarılma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

8. Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

9. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

11. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk miktarlarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi

12. Derneğin birlik veya federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yürütme için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13. Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar verilmesi,

14. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

16. Derneğin vakıf kurması,

17. Derneğin fesih edilmesi,

18. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

19. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

20. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Madde 13- Yönetim Kurulunun Oluşumu, Karar Alma Usulü, Görev ve Yetkileri*

13.1- Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. Derneğin temsil edilmesi ve işletilmesi bakımından tam yetkiye sahiptir. Temsil yetkisi yönetim kurulu kararı ile üyelerden birine veya üçüncü bir kişiye verilebilir.

13.2- Yönetim kurulu iki yıl süre ile görev yapmak üzere dokuz asil ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

13.3- Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, iki başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve dört üyeyi belirler.

13.4- Yönetim kurulu, tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

13.5- Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması

mecburidir. En çok oyu iki üyenin alması durumunda kimin asil üyeliğe seçileceği kura ile belirlenir.

Madde 14- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

14.1- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,

5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplanıldığında genel kurula sunmak,

10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak

13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

14. Gerektiğinde genel sekreter yardımcısı ve/veya projeler koordinatörü olarak üyeler içerisinden veya dışarıdan görevlendirme yapabilir.

15. Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarına Dernek Yönetici Sekreteri atayabilir.

14.2- Başkanın Görev ve Yetkileri

14.2.1- Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

14.2.2- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

14.2.3- Dernek organizasyonlarında ve yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

14.2.4- Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

14.2.5- Derneğin yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

14.2.6- Yurtdışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

14.2.7- Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

14.2.8- Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

14.2.9- Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar. Yetkileri kullanır.

14.3- Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

14.3.1- Başkanın bulunmadığı toplantılarda başkana vekalet ederler.

14.3.2- İdari ve Mali işlerden sorumludurlar.

14.4- Genel sekreterin Görev ve Yetkileri

14.4.1- İdari işlerden sorumlu olup yazışmaları takip eder ve yönlendirir.

14.4.2- Yönetim kurulunun aldığı kararları tebliğ eder ve uygulanmasını sağlar.

14.5- Saymanın Görev ve Yetkileri

14.5.1- Mali konulardan sorumludur. Hesap yönetmeliğinde belirtilen görevleri ifa eder.

Madde 15- Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

15.1- Genel kurul tarafından iki yıl süre için 3 asil ve 3 yedek üye seçilerek oluşturulur.

15.2- Görev süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

15.3- Asil üyelerden birinin vefat etmesi veya başka bir nedenle üyeliğin boşalması halinde, yönetim kuruluna ilişkin 13.5 maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

15.4- Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

15.5- Çalışma usulünü denetim kurulu kendisi tespit eder. Denetim kurulu başkanı veya üyelerden biri, yönetim kurulunun daveti üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirebilir veya teklifte bulunabilir.

15.6- Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

15.7- Denetim kurulu, mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Madde 16- Disiplin Kurulunun Kuruluş ve Görevleri

16.1- Disiplin Kurulu, 2 yıllığına görev yapmak üzere, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurul tarafından seçilir.

16.2- Disiplin Kurulu, Dernek Tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre görevini yerine getirmek ve sonuçları yönetim kuruluna bildirmekle görevlidir.

16.3- Disiplin Kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Başkanlık makamının bir şekilde boşalması halinde, yedek üyelerden çağırılacak üye ile birlikte yeniden bir başkan seçilir.

16.4- Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine bırakılacak işlemli yazılar üzerinde ve ilgililer hakkında lüzumlu inceleme ve soruşturmayı tamamlamak suretiyle karara bağlar. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır.

16.5- Disiplin Kurulu, Genel Kurula görevli bulunduğu sürede yaptığı işlemlerle ilgili bir rapor sunar.

Madde 17- Disiplin Kuruluna Verilmeyi Gerektiren Durumlar

17.1- Aşağıdaki fiilleri işleyen üyeler disiplin kuruluna verilirler:

· Tüzüğe, Genel Kurul Kararlarına ve Yönetim Kurulu kararlarına ve dernek ilkelerine aykırı davrananlar,

· Verilen yetkileri kötüye kullananlar,

· Aidatları ödemeyenler

Madde 18- Cezalar

18.1- Disiplin Kurulu tarafından işlenilen fiilin niteliğine ve derecesine göre aşağıda belirtilen cezalar Disiplin cezaları yönetim kurulunca verilir.

· Uyarma

· Kınama

· Üyelikten çıkarma

Madde 19- Usul

19.1- Yönetim Kurulu 17.1 maddede belirtilen fiilleri işleyen üyeleri, Yönetim Kurulu üyelerini, Disiplin Kurulu başkan ve üyelerini Disiplin Kuruluna sevketme yetkisine sahiptir. Disiplin Kuruluna sevkedilen Disiplin Kurulu üyesi veya başkanı geçici olarak görevinden çekilmiş sayılır ve yedek üyelerden biri geçici olarak boşalan görevi doldurur. Disiplin Kuruluna sevkedilen disiplin kurulu üyesi veya başkanı kendisi ile ilgili yapılan görüşmelere katılamaz.

19.2- Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu’na sevkettiği kişileri geçici olarak görevinden alabilir.

19.3- Disiplin Kurulu, kararını ilgiliye ve Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Ceza alan kişi, kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde karara itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Bu sürede itiraz edilmeyen kararlar kesinleşmiş sayılır.

19.4- Disiplin Kurulu kararına itiraz edilmesi üzerine Genel Kurul’un kararı bozması durumunda, ilgililer Disiplin Kurulu kararı ile Genel Kurul kararı arasında geçen süre ile ilgili olarak hiçbir hak iddia edemezler.

19.5- Yazılı savunma alınmadan hiç kimse hakkında üyelikten çıkarma cezası verilemez. Ancak Disiplin Kurulunun çağrısına uymayanlar ve ifade vermekten kaçınanlar hakkında, yazılı savunma alınmadan üyelikten çıkarma cezası verilebilir. O kimse hakkında arkasından çıkarılma kararı alınmadan önce üyelikten ayrılmış olsa dahi Yönetim Kurulu kararı geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde20- Derneğin Gelirleri*

20.1- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1 – Üye aidatları: Üyelerden aylık olarak alınacak Aidatların miktarı her yıl yapılacak olan mali Genel Kurul’da belirlenir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2 – Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar

3 – Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4 – Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5 – Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6 – Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7 – Diğer gelirler,

Madde 21 –Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

21.1- Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK – 17’de örneği bulunan) ‘Alındı Belgesi’ ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

21.2- Dernek gideri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK – 13’te örneği bulunan) ‘Gider Makbuzu’ düzenlenir.

21.3- Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmenliği EK – 14’te örneği bulunan)‘Ayni Yardım Teslim Belgesi’ İle yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernekler Yönetmenliği EK – 15’te örneği bulunan)’Ayni Bağış Alındı Belgesi’ ile kabul edilir.

Madde 22- Derneğin Borçlanmasında Usul*

22.1- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 23- Derneğin Denetlenmesi

23.1- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

23.2- Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 24- Derneğin Feshi ve Tasfiye

24.1- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

24.2- Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

24.3-Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Madde 25- Lokal ve Tesis Açma

25.1- Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Madde 26- Sandık Kurma

26.1- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Madde 27- Defter ve Kayıtlar

27.1- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Madde 28- Hüküm Eksikliği

28.1- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.